Gebruiksvoorwaarden Hester Ruimt Op

Last updated: januari 21, 2021 at 19:01 pm

Deze website www.hesterruimtop.nl, beheerd door Hester van Gelder (hierna ook genoemd Hester, platform, wij, ik, website) gevestigd op Turfschip 94 (1186 XN) Amstelveen, e-mail. Hester Ruimt Op is een online platform dat op eenvoudige en zorgeloze wijze de mogelijkheid biedt om jouw tassen, kleding, sieraden, schoenen of accessoires te laten verkopen door Hester.

Geen tijd of zin om het zelf te verkopen, geen behoefte aan financiële onenigheid en onderhandelingen met klanten, vreemde mensen aan de deur, foto’s maken en uploaden… Hester helpt graag zodat je er geen omkijken naar hebt en je elke maand tot 80% van de opbrengst per item automatisch op je rekening ontvangt.

Het werkt heel eenvoudig, in deze gebruiksvoorwaarden lees je precies hoe het werkt. Verder vind je ook handige achtergrondinformatie op de website (bijvoorbeeld in de veel gestelde vragen). Door gebruik te maken van deze website of van mijn diensten of door het aanbieden van producten met als doel door mij te laten verkopen, aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Wij zijn gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Hoe kun je gebruik maken van Hester ruimt op? Iedereen die ouder is dan 18 jaar en designers kleding of accessoires wil verkopen kan meedoen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je eerst de toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig hebben.

 • Intellectuele eigendom en andere rechten
 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de website, waaronder begrepen de onderliggende software, illustraties en foto’s berusten te allen tijde bij ons of onze licentieverleners.
 • Als gebruiker (pre-owner of anderszins) kan je geen gebruik maken van ons platform op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden. Je dient je bij het gebruik van het platform te houden aan het door ons bedoelde gebruik, zoals die in deze overeenkomst en op onze website staan, alsmede aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Persoonsgegevens en cookies
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze privacy verklaring.
 • Voor het gebruik van cookies verwijzen wij je naar ons  cookie beleid.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy-en/of cookiebeleid van de derden.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Onze website en platform is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat onze website en platform altijd beschikbaar zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor om (delen van) het platform of website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat je daar enige rechten uit kunt ontlenen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) de informatie van derden zoals bijvoorbeeld  Marktplaats, Rebelle, The Next Closet, Vinted of Vestiare, de links naar of inhoud van de websites van derden, het beleid of andere acties van derden, content en/of andere materialen of uitingen die derden, jij of een andere bekende of onbekende op ons platform plaatst of verschaft. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, ongeacht door wie geplaatst, al dan niet na een klacht of melding, van het platform te verwijderen.
 • Het aangaan en uitvoeren van deze gebruiksvoorwaarden is voor eigen rekening en risico. Datzelfde geldt voor de consignatielijst die door pre-owner met Hester wordt aangegaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de nakoming daarvan, dan wel de niet of niet juiste nakoming van een of meerdere overeenkomst(en), c.q. het (anderszins) niet voldoen aan een wettelijke verplichting door een derde partij.
 • Onze totale aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal de door ons (te) ontvangen fee zoals bepaald in artikel 6- Fee. Alle genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze kant.
 • Je zult ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het door jou niet of op niet correcte wijze nakomen van jouw verplichtingen jegens ons of een derde. Je zult alle schade vergoeden die wij als gevolg van dergelijke aanspraken lijden.
 • Je dient zelf zorg te dragen voor verzekering van spullen die in consignatie gegeven worden; Jouw spullen zullen netjes, droog en schoon bewaard worden in een afgesloten ruimte, huis of pand, altijd voorzien van alarm.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

 • Contact

Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via de contact pagina vermeld op de website.

 • Consignatie

Pre-owner (eigenaar van de producten) en Hester komen overeen dat Hester de producten, die in eigendom toebehoren aan de pre-owner, in consignatie neemt met als doel deze producten te verkopen onder de volgende voorwaarden:

 • Opzeggen en duur overeenkomst

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen, zonder reden, met een opzegtermijn van 30 dagen schriftelijk of per e-mail opgezegd worden. Wanneer deze overeenkomst opgezegd wordt, zijn producten terug te vragen overeenkomstig artikel 6- overeenstemming. Deze overeenkomst wordt direct ontbonden in geval van een zodanige wanprestatie van de wederpartij dat dit de eenzijdige beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt. Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst van de rechter, indien Hester in staat van faillissement wordt verklaard of deze surseance van betaling aanvraagt. Vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt ontbonden, is de pre-owner gerechtigd de niet verkochte producten terug te halen Overeenkomstig artikel 6- overeenstemming.

 • Producten
 • Ontvangstbewijs per foto.

Hester haalt de kleding kosteloos op bij pre-owner, pre-owner verstuurt het kosteloos per post of brengt het langs in Amstelveen.

 • Bij ontvangst op locatie zal Hester op verzoek van pre-owner een (verzamel)foto maken van de producten die meegenomen worden en deze foto direct mailen aan pre-owner als bewijs van afgifte door de pre-owner.
 • Bij ontvangst van de producten per post zal er op verzoek van pre-owner binnen 48 uur een (verzamel)foto gemaakt en gemaild worden van de ontvangen producten.
 • Consignatie lijst

Hester neemt eenmalig of regelmatig producten van pre-owner onder beheer in consignatie. Deze producten zullen elke keer gezamenlijk vastgelegd worden op een nieuwe consignatielijst.

 • De looptijd van een consignatielijst is 6 maanden, deze begint op de eerste dag dat een product van de consignatielijst online te koop staat en eindigt 6 maanden later.
 • Elke consignatielijst zal een uniek consignatielijst nummer hebben als referentie.
 • De producten zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14  werkdagen na ontvangst , overzichtelijk op een nieuwe consignatielijst gezet worden met minimaal de volgende informatie:
 • Intern artikelnummer
 • Uitgebreide omschrijving (merk, kleur, etc.) per product
 • Totale verwachte verkoop opbrengst (incl. BTW, excl. fee) van alle items samen.
 • Na controle en eventuele aanpassing van de eerste consignatie lijst tekent/mailt/appt de pre-owner de consignatielijst voor akkoord. Nieuwe consignatie lijsten worden ter informatie verstuurd en zullen zonder tegenbericht online gezet worden.
 • Zonder tegenbericht of afwijzing van pre-owner zullen de producten binnen 14 werkdagen (in het juiste seizoen) online te koop gezet worden.
 • Wanneer de consignatielijst niet akkoord is, gaan de producten retour volgens artikel 6.J.1
 • De producten blijven gedurende de looptijd van de consignatielijst eigendom van de pre-owner tenzij en totdat deze door Hester aan derden zijn verkocht of geretourneerd zijn naar pre-owner.
 • Elk moment kunnen Hester of de pre-owner het initiatief nemen om de verkoopprijzen te verlagen.
 • Producten waarover geen overeenstemming bereikt wordt t.a.v. de minimale afgesproken verkoopprijs kunnen retour naar pre-owner zoals vermeld in artikel 6-Retourvoorwaarden en -kosten producten/ Geen Overeenstemming
 • Vrijwaring producten

De pre-owner verklaart  dat, de door pre-owner ingebrachte producten legaal verkregen zijn en haar eigendom zijn. De pre-owner garandeert de originaliteit van de ingebrachte merkproducten. De pre-owner verklaart dat de informatie (o.a. authenticiteit, nieuwwaarde en herkomst) juist is. De pre-owner vrijwaart Hester voor elke aansprakelijkheid, schade en eventuele (authenticiteits) kosten, wanneer ingebrachte producten namaak blijken te zijn. De pre-owner accepteert dat namaak producten in beslag genomen kunnen worden door derden en dat Hester in zo’n geval geen enkele aansprakelijkheid aanvaart, pre-owner betaalt aan Hester alle door Hester gemaakte kosten met een minimum van 50 Euro. Wanneer een ingebracht product namaak blijkt te zijn, zal Hester het product uit de verkoop nemen en betaalt pre-owner, alle door Hester gemaakte kosten met een minimum van 50 Euro. De pre-owner vrijwaart Hester voor elke aansprakelijkheid welke voort kan komen uit de door pre-owner aangeboden producten. De pre-owner vrijwaart Hester voor schade die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten van het product van pre-owner of voor  schade die aantoonbaar te wijten is aan de pre-owner.

 • Machtiging

Pre-owner verleent Hester gedurende deze overeenkomst exclusieve machtiging tot verkoop van de betreffende producten. Deze machtiging houdt tevens in dat Hester namens de pre-owner in rechte mag optreden tegenover kopers die in gebreke blijven of derden die op andere gronden jegens de pre-owner aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk verbonden is met het onderhavige consignatiecontract. Hester is bevoegd om de producten voor eigen rekening ten behoeve van verkoop zowel online als offline aan te bieden.

 • Netto verkoopprijs

De netto verkoopprijs is de betaalde verkoopprijs, inclusief BTW, minus  eventuele verzend- of behandelkosten (4-8 Euro).

 • Fee

Van ieder artikel dat op basis van deze overeenkomst door Hester wordt verkocht, ontvangt de pre-owner een fee (verkoopprovisie) van 50%-80% van de netto verkoopprijs  (artikel 6- Netto verkoopprijs) volgens onderstaande staffeling:

 • 50% T/M € 200,-
 • 65% € 200,01 – € 600,-
 • 80% € 600,01 en daarboven
 • Specificaties en betalingen

onderstaande specificaties zullen apart of gecombineerd gemaild worden

 • Specificatie niet verkochte artikelen

Op verzoek van pre-owner mailt Hester een overzicht van de niet verkochte artikelen. Dit overzicht bevat minimaal een intern artikelnummer en een omschrijving van het artikel.

 • Specificatie verkochte artikelen

Eenmaal per maand mailt Hester een overzicht van de verkochte artikelen. Dit overzicht bevat minimaal een intern artikelnummer, de netto verkoopprijs inclusief BTW, de fee (artikel 6- Fee)  en een korte omschrijving van het artikel.

 • Specificatie langzaam lopende artikelen

Op verzoek mailt Hester een overzicht van de artikelen die meer dan 90 dagen onverkocht zijn. Dit overzicht bevat minimaal een intern artikelnummer en een korte omschrijving van het artikel.

 • Specificatie uitgelopen artikelen

Op verzoek van pre-owner mailt Hester een overzicht van de artikelen die langer dan 150 dagen in consignatie zijn. Dit overzicht bevat minimaal een intern artikelnummer en een korte omschrijving van het artikel.

 • Betaling aan pre-owner

Betaling van de fee zal uiterlijk 7 werkdagen na het versturen van de specificatie verkochte artikelen uitgevoerd worden..

 • Niet verkochte artikelen

Na ontvangst van het overzicht -specificatie uitgelopen artikelen- zullen de artikelen in onderstaande volgorde “opgeruimd” worden:

 • Retour pre-owner

Op uitdrukkelijk verzoek van pre-owner retour naar pre-owner overeenkomstig artikel 6- Retourvoorwaarden en -kosten producten- Overeenstemming

 • Opkoper van partijen

Wat overblijft aan producten, zal Hester als batch proberen te verkopen aan een “opkoper”. 50% van het ontvangen bedrag zal Hester schenken aan een of meerdere goede doelen en dit vermelden op social media. Indien gewenst en opportuun zal de naam (na schriftelijke toestemming)  van pre-owner hieraan gekoppeld worden; 50% zal door Hester gebruikt worden om een deel van de gemaakte kosten te dekken.

 • Wat overblijft aan producten zal aan de kledingbank in Amstelveen geschonken worden..
 • Kosten en activiteiten pre-owner
 • Hester haalt de producten indien mogelijk op, dit is een gratis service.
 • Wanneer de pre-owner de producten opstuurt kan Hester op verzoek een (of meerdere) verzendlabel(s) mailen waarmee 20KG per doos gratis verzonden kan worden.
 • Pre-owner ontvangt maandelijks de fee(volgens artikel 6- Fee) en betaalt verder niets.
 • Kosten en activiteiten Hester

Hester haalt gratis de producten op voor zover dat mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is kan pre-owner de producten op kosten van Hester gratis (overeenkomstig artikel 6/Kosten en activiteiten pre-owner) versturen. Hester zorgt ervoor dat de producten schoon, droog en georganiseerd opgeslagen worden en er werkend alarm aanwezig is. De producten zullen gecontroleerd en gedocumenteerd worden in een database. De producten zullen gewaardeerd worden, bij twijfel zal er contact opgenomen worden met de pre-owner en/of een expert. De producten zullen gefotografeerd worden en op websites afgebeeld worden. Hester zal zorgen dat er aandacht op gevestigd wordt d.m.v. social media, advertenties en andere marketing activiteiten en inspanningen. Hester onderhoudt het contact met kopers en faciliteert en controleert hun betalingen. Hester informeert en betaalt de pre-owner.

 • Retourvoorwaarden en -kosten producten
 • Geen Overeenstemming

Wanneer er geen overeenstemming bereikt is over de consignatielijst kunnen de producten retour naar pre-owner onder de volgende voorwaarden:

  • Binnen 30 dagen en na gemaakte ophaalafspraak kosteloos afhalen bij Hester
  • Pre-owner maakt binnen 30 dagen €15 per doos over; Hester verstuurt na ontvangst binnen 5 werkdagen de producten retour naar pre-owner, met track en trace, onverzekerd.
  • Als pre-owner na 30 dagen zijn producten niet opgehaald heeft en/of de bovenstaande onkosten niet overgemaakt heeft, zal Hester alsnog de laatst voorgestelde consignatie lijst voor akkoord beschouwen en dienovereenkomstig starten met het verkopen van de producten.
 • Overeenstemming

Wanneer de consignatielijst door beide partijen ondertekend is kunnen de producten elk moment retour gevraagd worden door pre-owner. Hester heeft vaak al tijd en kosten gestoken in het “vermarkten” van de producten en derhalve gelden de volgende kosten en procedure wanneer pre-owner een of meerdere producten binnen 6 maanden retour vraagt:

  • Retourkosten per product €6,-, met een minimumbedrag van €20 per zending. Pre-owner maakt binnen 30 dagen na opzegging en/of schriftelijk/e-mail verzoek tot retournering en/of n.a.v. overzicht -specificatie uitgelopen producten- het bedrag over.
  • Hester verstuurt na ontvangst van het afgesproken bedrag binnen 5 werkdagen de producten retour naar pre-owner, met track en trace, onverzekerd.
  • Wanneer het afgesproken bedrag niet binnen 30 dagen ontvangen is vervalt het retour verzoek en alle rechten ten aanzien van retour van pre-owner en zal Hester de producten verkopen en/of opruimen overeenkomstig artikel 6- Consignatie lijst of opruimen  overeenkomstig artikel 6- Niet verkochte artikelen